ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID
|
|
Zamknięte do Już czynne ZAPRASZAMY!!!

Regulamin Parku

I. Postanowienia i informacje ogólne.

Park Labiryntów i Miniatur w Rąblowie, dalej zwany Parkiem, jest czynny sezonowo w okresie od pierwszego dnia długiego weekendu kwietniowo- majowego do października każdego roku, z uwzględnieniem warunków pogodowych, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 1000 – 1800.  Kasa czynna jest do godziny 1700.  Dla grup turystycznych oraz warsztatowych możliwe jest indywidualne uzgodnienie czasu pobytu. Niedopuszczalny jest pobyt w Parku poza ustalonymi godzinami. Teren Parku obejmuje obszar zamknięty ogrodzeniem i tej przestrzeni dotyczy niniejszy Regulamin. Odwiedzający poruszają się po Parku samodzielnie, korzystając z instrukcji i informacji zamieszczonych na tablicach lub przekazanych w innej formie. Regulamin Parku obowiązuje wszystkie osoby przebywające na jego terenie. Park reprezentowany jest przez Administratora, którym jest właściciel Celina Sobczuk lub upoważniona przez nią osoba.

II. Przepisy porządkowe.

  1. Odwiedzający Park zobowiązani są do wykupienia właściwego biletu wstępu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Zwolnienie z tego obowiązku wydaje Administrator i dotyczy ono wyłącznie osób przebywających w Parku służbowo na podstawie wystawionego upoważnienia, przedstawicieli mediów realizujących swój cel popularyzujący Park, współpracowników i partnerów oraz przedstawicieli instytucji, którzy realizują wzajemną współpracę z Parkiem.
  2. Wchodzący na teren Parku zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Parku, zamieszczonym na stronie internetowej:                                                             WWW.PARK-LABIRYNTOW.PL.     Wejście Odwiedzających na teren Parku oznacza akceptację wszystkich zapisów Regulaminu.
  3. Bilety wstępu nie podlegają zwrotowi i nie mogą być odstępowane innym osobom. Za zgodą Administratora Parku możliwe jest przerwanie pobytu z ważnych powodów i jego kontynuowanie w innym uzgodnionym terminie przez tą samą osobę.
  4. Do Parku zapraszamy Odwiedzających, którymi są dzieci, młodzież, osoby dorosłe,  rodziny, turyści, kuracjusze, grupy zorganizowane, w tym wycieczki szkolne i wszyscy chętni niezależnie od wieku, przy czym:
   • dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką osób dorosłych (Opiekuna)
   • Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z pobytem podopiecznych na terenie Parku oraz decydują o sposobie korzystania przez podopiecznego z atrakcji Parku, w zakresie wyznaczonym instrukcją korzystania.
   • obowiązuje zakaz wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków.
   • zabrania się wnoszenia na teren Parku i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków lub innych podobnie działających środków. Zakaz dotyczący alkoholu nie obejmuje grup zorganizowanych osób dorosłych, które w uzgodnieniu z Administratorem Parku uczestniczą na własną odpowiedzialność w imprezie okolicznościowej. Uczestnicy takiej imprezy mają szczególny obowiązek zachowania zasad współżycia społecznego i nie zakłócania pobytu w Parku innym Odwiedzającym.
  5. Poruszanie się po Parku winno być zgodne ze wskazaniami kierunku zwiedzania, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a poza oznaczonymi miejscami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i pozostałych Odwiedzających, adekwatnie do aktualnie wybranego miejsca.
  6. Z urządzeń Parku można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i opisem korzystania.
  7. Zabrania się zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni Parku.
  8. Administrator Parku nie odpowiada za rzeczy wniesione, pozostawione, zagubione i uszkodzone podczas pobytu w Parku.
  9. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w kasie Parku.

III. Zasady bezpieczeństwa. 

  1. Po Parku należy poruszać się zaprojektowanymi ścieżkami oraz zgodnie z opisami.
  2. Odwiedzający Park powinni stosować się do regulaminu, informacji i objaśnień zamieszczonych na terenie obiektu.
  3. Dzieci i inne osoby wymagające opieki, powinny stale znajdować się pod opieką Opiekuna. Przyjmuje się domniemanie, że osoba deklarująca się jako Opiekun, spełnia wymagania prawne do pełnienia tej roli.
  4. Korzystanie z urządzeń i atrakcji Parku możliwe jest wyłącznie w zakresie, do jakiego zostały one przeznaczone, stosując  się do opisów i instrukcji.
  5. Na terenie Parku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, z wyłączeniem zorganizowanych imprez okolicznościowych osób dorosłych, zażywania narkotyków lub innych podobnie działających środków. Palenie tytoniu może odbywać się w wyznaczonych do tego miejscach.
  6. Odwiedzający powinni zachować czystość w Parku oraz dbałość o roślinność.
  7. Wprowadzenie zwierząt na teren Parku może nastąpić wyłącznie za zgodą obsługi. Właściciel lub opiekun zwierzęcia ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego zachowanie i wynikające z tego skutki. Zwierzę bezwzględnie powinno mieć aktualne świadectwa, badania i konieczne szczepienia oraz wymagane prawem zabezpieczenia.
  8. Strój i obuwie powinny być dostosowane do warunków atmosferycznych oraz panujących w Parku ( odpowiednia ochrona przed owadami, stosowne obuwie w trakcie i po opadach deszczu, itp.).
  9. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz technologię i sposób wytyczenia  korytarzy labiryntów oraz innych przestrzeni w Parku, należy zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się. W szczególności zabrania się pokonywania tras biegiem i na skróty, ponieważ grozi to wypadkiem z powodu nie zauważenia tablic informacyjnych lub innych elementów wyposażenia,  lub przeszkód naturalnych (kretowiska, korzenie, nierówności, skarpy, śliska nawierzchnia, itp.).
  10. Odwiedzający Park Labiryntów w związku z pobytem w Parku wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku do celów marketingowych przez Park oraz wszelkie instytucje i podmioty medialne, działające poprzez internet, radio i telewizję, zarejestrowanego w dowolny sposób na dowolnym nośniku. Zgoda wyrażona jest bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń bezterminowo. Przyjmuje się, że w  imieniu osób niepełnoletnich zgodę wyraził opiekun.
  11. W przypadku złych warunków atmosferycznych, uszkodzenia lub wyłączenia czasowego urządzeń lub przestrzeni Parku z użytkowania, zarząd Parku może wyrazić zgodę na wykorzystanie biletu wstępu przez tę samą osobę w uzgodnionym terminie. Uprawnienie nie dotyczy bieżących napraw i konserwacji.
  12. Odwiedzający, którzy dopuścili się zniszczenia urządzeń  lub atrakcji Parku, celowego lub wynikającego z niezachowania podstawowych zasad poruszania się, także związanego z niedopełnieniem opieki nad podopiecznymi,  zobowiązani są do naprawienia wynikłej stąd szkody.