Regulamin wypożyczalni rowerów i kijków nordic walking

Wypożyczalnia sprzętu turystycznego czynna jest w godzinach otwarcia Parku Labiryntów.

Cennik wypożyczenia sprzętu turystycznego:

Roweru Kijków nordic walking
do 3 godzin 15,00zł 2,00zł
1 dzień 30,00zł 3,00zł
1 tydzień 100,00zł 15,00zł

Zasady wypożyczania sprzętu turystycznego

 1. Wypożyczenie sprzętu turystycznego odbywa się poprzez wykupienie właściwego biletu wg. obowiązującego cennika.
 2. Osoba wypożyczająca sprzęt turystyczny pozostawia u pracownika wypożyczalni dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) albo kaucję w wysokości 100zł za każdy wypożyczony rower oraz kaucję 20zł za każdą parę kijków.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu. Forma pisemna przewidziana jest dla wypożyczenia roweru. Ustna umowa obowiązuje na wypożyczenie kijków, a jej potwierdzeniem jest zapłata kaucji.
 4. Wypożyczając sprzęt turystyczny klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od chwili wydania sprzętu do momentu jego zwrotu. Klient pokrywa w całości koszty wynikające z zepsucia, uszkodzenia czy kradzieży sprzętu turystycznego.
 5. Klient nie może przerabiać wydanego mu sprzętu turystycznego czy usuwać jego części składowych.
 6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z użytkowania sprzętu turystycznego przez klienta.
 7. Sprzęt turystyczny winien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wyłącznie do celów rekreacyjnych.
 8. Ceny opłat za wypożyczenie nie podlegają negocjacjom.
 9. Sprzęt turystyczny nie będzie wypożyczany osobom nietrzeźwym, pozostającym pod wpływem narkotyków lub podobnie działających środków.
 10. Korzystający ze sprzętu turystycznego powinien posiadać umiejętności do posługiwania się nim oraz uprawnienia do poruszania się po drogach w przypadku rowerów.
 11. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
© Park Labiryntów, 2013 - 2020
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej