Informacja o Projekcie

Informacje o Projekcie współfinansowanym w ramach:

Działanie: Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe w ramach Programu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Zakres i cele projektu:

Projekt przewiduje i realizuje działania:

Działanie 1: Wykonanie galerii fotogramów kaplic i kapliczek regionu

Działanie 2: Stworzenie galerii ludowych rzeźb kapliczek i świątków

Działanie 3: Utworzenie ogrodowej kolekcji drzew, krzewów, roślin i kwiatów uprawianych w regionie

Działanie 4: Utworzenie kompleksu labiryntów roślinnych

Działanie 5: Wykonanie labiryntów edukacyjnych planszowych

Działanie 6: Utworzenie wypożyczalni rowerów i kijków nordic walking

Działanie 7: Utworzenie zaplecza socjalno-bytowego i rekreacyjnego

Działanie 8: Działania promocyjne

Cel ogólny:

Wykorzystanie potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego, historycznego, religijnego i przyrodniczego subregionu, do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i ożywienia gospodarczego, mających wpływ na wzmocnienie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego Nałęczów-Puławy-Kazimierz Dolny” i rozwój obszarów wiejskich, poprzez komplementarny produkt biznesowy.

Cele szczegółowe:

 1. Stworzenie nowej oferty turystycznej w subregionie
 2. Promocja dziedzictwa historycznego, kulturowego i religijnego oraz unikatowych potencjałów gmin Trójkąta
 3. Edukacja poprzez aktywność fizyczną i zabawę
 4. Udostępnienie atrakcji turystycznych subregionu osobom niepełnosprawnym
 5. Wdrożenie dobrych praktyk szwajcarskich.

Harmonogram realizacji projektu:

Działanie 1: Wykonanie galerii fotogramów kaplic i kapliczek

 • Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej kaplic i kapliczek we własnym zakresie, według przygotowanego do wniosku spisu (do 15 czerwca 2013r.);
 • Przygotowanie treści tablic informacyjnych obiektu do prezentacji w potykaczach oraz tabliczek, we własnym zakresie, dla wszystkich Działań w Projekcie
  (do 15 czerwca 2013r.);
 • Przygotowanie dokumentacji i zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie umowy, na wykonanie fotogramów kaplic i kapliczek ze zdjęć z opisami, tabliczek informacyjnych, tablic informacyjnych, labiryntów edukacyjnych planszowych – z osadzeniem w potykaczach (do 31 sierpnia 2013r). Zamówienie dotyczy Działań 1,3,4,5,6,7,8. Wykonanie zamówienia do 30 września 2013r.;
 • Zakup wskazanych wyżej zasobów;

Działanie 2: Stworzenie galerii ludowych rzeźb kapliczek i świątków

 • Przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawców i podpisanie umów, na wykonanie rzeźb kapliczek i świątków (do 30 czerwca 2013r.);
 • Zakup rzeźb kapliczek i świątków (do 30 kwietnia 2014r.);

Działanie 3: Utworzenie ogrodowej kolekcji drzew, krzewów, roślin i kwiatów uprawianych w regionie

 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia wykonawcy projektu zagospodarowania działki i nasadzeń dla całego Projektu i dla wszystkich Działań – przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie umowy (do 30 czerwca 2013r.);
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy usługi wykonawczej całego Projektu. Przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie umowy (do 30 czerwca 2013r.);
 • Zakup projektu i usługi wykonawczej (do 30 kwietnia 2014r.);
 • Wykonanie tabliczek w Działaniu 1;

Działanie 4: Utworzenie kompleksu labiryntów roślinnych

 • Wykonanie projektów graficznych korytarzy labiryntów roślinnych we własnym zakresie (do 30 czerwca 2013r.);
 • Wykonanie nasadzeń do 30 kwietnia 2014r.
 • Wyłonienie projektanta i wykonawcy uwzględnia Działanie 3
 • Wykonanie tablic w Działaniu 1;

Działanie 5: Wykonanie labiryntów edukacyjnych planszowych

 • Wykonanie projektów labiryntów edukacyjnych planszowych do prezentacji w potykaczach we własnym zakresie (do 15 czerwca 2013r.);
 • Wykonanie tablic w Działaniu 1;

Działanie 6: Utworzenie wypożyczalni rowerów i kijków nordic walking

 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy rowerów turystycznych, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 31 lipca 2013r.).;
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy stojaków na rowery, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 31 lipca 2013r.);
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy kompletów kijków nordic walking, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 31 lipca 2013r.);
 • Zakup rowerów, stojaków i kijków nordic walking do 30 września 2013r.
 • Wykonanie tablicy w Działaniu 1;

Działanie 7: Utworzenie zaplecza socjalno-bytowego i rekreacyjnego

 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy kompletów ogrodowych, tj. stołów i ławek drewnianych ogrodowych, ławek drewnianych ogrodowych oraz drewnianych ławek przeżyć. Przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.);
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy wózków drewnianych do wożenia dzieci, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.);
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy dmuchańców, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.).;
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy namiotu typu tipi, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.).;
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy toalet typu toy-toy, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.);
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy parasoli ogrodowych, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.).;
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy podestów drewnianych, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.).;
 • Realizacja powyższych zakupów od dostawców do 30 listopada 2013r.
 • Wykonanie tablic w Działaniu 1;

Działanie 8: Działania promocyjne

 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia wykonawcy ulotki promocyjnej, dyplomu, składanej wizytówki i bilbordów łącznie z opracowaniem ich projektów graficznych, oraz pieczątki okolicznościowej. Przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.);
 • Przygotowanie dokumentacji do wyłonienia dostawcy strony internetowej, przygotowanie zapytania ofertowego, wybór wykonawcy i podpisanie z nim umowy (do 30 września 2013r.);
 • Wykonanie materiałów promocyjnych i strony internetowej do 30 kwietnia 2014r.
 • Wykonanie tablic w Działaniu 1;

 Wartość współfinansowania szwajcarskiego:

49663,69 CHF

 Korzyści związane z projektem:

Działania projektowe wpłyną na powstanie nowego produktu turystycznego, a tym samym na zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej subregionu, na jej uzupełnienie i wzbogacenie. Dzięki temu zaspokojone zostaną potrzeby turystów, wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego, większe jego rozproszenie, na rozwój obszarów wiejskich, w tym miejsca inwestycji, będzie bodźcem do realizacji i rozwoju kolejnych produktów turystycznych na obszarze wsparcia.

Realizacja projektu zachęci turystów i mieszkańców do pogłębienia wiedzy na temat obiektów dziedzictwa kulturowego, małej architektury sakralnej, sztuki ludowej, upraw roślin ozdobnych. Zachęci do aktywnego sposobu spędzania czasu podczas rozwiązywania zadań w labiryntach oraz umożliwi aktywne poznawanie regionu podczas jazdy rowerem. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na obszar objęty działaniem, tj. na Rąblów, gminę Wąwolnica i cały subregion oraz jego postrzeganie przez turystów. Utrwali w świadomości turystów subregion jako interesujące miejsce na odpoczynek, z ciekawą i kompleksową ofertą turystyczną.

Stwarza szanse dla mieszkańców świadczących usługi w zakresie turystyki i agroturystyki oraz działalności okołoturystycznej, wpływając na ruch turystyczny, co umożliwi wzrost dochodów ludności, zachęcając do kolejnych inwestycji, m.in. w gastronomii, usługach noclegowych czy transporcie.

Projekt wpłynie na poprawę atrakcyjności turystycznej subregionu, rozproszenie ruchu turystycznego, na większe wykorzystanie dostępnych szlaków i produktów turystycznych, rozwój i podniesienie jakości sieciowych produktów turystycznych, przyczyni się do osiągnięcia celów naboru, a kulminacyjnie wpłynie na wzmocnienie i budowanie pozytywnego wizerunku „Trójkąta Turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.

© Park Labiryntów, 2013 - 2020
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej